flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Функції, повноваження та завдання суду

 

Відповідно до положень статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у межах, встановлених Конституцією та відповідно до законів України.

Положеннями  статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право доступу до правосуддя, справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

Законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.

Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Завдання суду визначені  у статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Таким чином, основною місією будь-якого суду, визначеною Законом України «Про судоустрій і статус суддів», є забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.

 

Основним завданням Октябрського районного суду м.Полтави є здійснення правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

Також Законом України «Про судоустрій і статус суддів» визначені функції, компетенція та повноваження суду.

Так, відповідно до ст.22 Закону Октябрський районний суд м.Полтави є судом першої інстанції і розглядає  справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності: цивільні,  кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення  у випадках та порядку передбачених процесуальним законом (Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та Кодексом України про адміністративні правопорушення).

За рішенням зборів суддів від 06 січня 2011 року в Октябрському районному суді м.Полтави запроваджено спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ, а саме: цивільних, кримінальних, адміністративних та справ про адміністративні правопорушення. Крім цього, обираються слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом. Також в суді діє спеціалізація із здійснення кримінальних проваджень відносно неповнолітніх.

 

Компетенція суду щодо розгляду справ.

 

Октябрський районний суд м.Полтави як місцевий загальний суд уповноважений розглядати:

 

1) у порядку цивільного судочинства справи щодо:

- захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства;

 2) в порядку адміністративного судочинства публічно-правові спори, зокрема:

- адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;

- адміністративні справи, пов’язані з виборчим процесом чи процесом референдуму, щодо: оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій, дільничних комісій з референдуму, членів цих комісій; уточнення списку виборців; оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та референдум; оскарження дій чи бездіяльності кандидата у депутати сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови, їх довірених осіб;

- адміністративні справи, пов’язані з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, щодо: примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства; примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України; затримання іноземців або осіб без громадянства з метою їх ідентифікації та (або) забезпечення примусового видворення за межі території України; продовження строку затримання іноземців або осіб без громадянства з метою їх ідентифікації та (або) забезпечення примусового видворення за межі території України; затримання іноземців або осіб без громадянства до вирішення питання про визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні; затримання іноземців або осіб без громадянства з метою забезпечення їх передачі відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію;

- адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, визначених пунктами 1-3 частини першої цієї статті;

- адміністративні справи щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

 3) кримінальні провадження у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; здійснює у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні;

 4) справи про адміністративні правопорушення в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» визначені  компетенція голови суду, його заступника, зборів суддів, апарату суду.

 

Структура Октябрського районного суду м.Полтави складається з двох основних частин: суддівського корпусу, тобто професійних суддів, які безпосередньо здійснюють правосуддя, та апарату суду, який здійснює організаційні заходи для здійснення правосуддя.

 

Суддя місцевого суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

 

Голова місцевого суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  1. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

 

Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

 

Збори суддів:

 1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, що є обов’язковими для суддів та працівників цього суду;

2) визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ;

3) визначають рівень навантаження на суддів відповідного суду з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов’язків;

4) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в цьому суді, та керівника апарату суду;

5) звертаються з поданням про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, прокурора, посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за вчинення дій або бездіяльності, що порушують гарантії незалежності суду та судді;

6) здійснюють інші повноваження, визначені цим Законом.

Збори суддів місцевих загальних судів у порядку, встановленому Законом, обирають слідчих суддів, суддів. уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

 

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату суду.

Правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

До штату апарату Октябрського районного суду м.Полтави входять керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, головний спеціаліст з інформаційних технологій, головний спеціаліст (по роботі з персоналом), головний спеціаліст (із забезпечення документообігу суду), секретарі судового засідання, секретарі суду, судовий розпорядник, оператори комп’ютерного набору, архіваріус, прибиральники службових приміщень, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, а також працівники патронатної служби: помічники голови суду, заступника голови суду та помічники суддів.

Структура та штатна чисельність апарату місцевого суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України.

В апараті суду утворюється канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату суду.

Статус і умови діяльності помічника судді визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України.